ПРАВИЛА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „ЧИСТ ДОМ, ЧИСТО УЧИЛИЩЕ. ХИГИЕНА ЗА ОТЛИЧНИЦИ“

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Организатори:

(1) Конкурсът „Чист дом, чисто училище. Хигиена за отличници“ (по-нататък наричан „Конкурсът”) се организира и провежда от „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 121796402, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. „Младост“ 4, Бизнес парк София, сграда 3, ет. 1, тел. 9654011, със съдействието на рекламната агенция „ОМЕН” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Доспат“ 60-62”, ЕИК 175231883, наричани нататък в текста „Организатори“. Конкурсът се организира от името и за сметка на „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

(2) Участниците в конкурса са длъжни да спазват условията на този официален правилник на Конкурса (нататък в текста наричан „Официалния правилник”). С участието си в Конкурса участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила на Конкурса. С участието си в Конкурса, класните ръководители, учителите/преподавателите и участниците декларират, че ясно и напълно са разбрали и приели условията за участие.

(3) Организаторите си запазват правото да модифицират или променят правилата, като промените влизат в сила след публикуването им на www.cleanschool.bg. Участниците в Конкурса следва сами да следят и проверяват за промени в Правилата на посочената страница, като Организаторите не са длъжни да ги информират по друг начин. В случай че участник не приема осъществени промени в Официалния правилник, следва да отправи писмено изявлението си за несъгласието си до Организаторите, с което по-нататъшното му участие в Конкурса се преустановява.

(4) Официалният правилник е достъпен в периода на Конкурса (15.09.2016 г. – 30.11.2016 г. включително) на www.cleanschool.bg

(5) Целта на Конкурса е насочване на вниманието на децата към изграждане на хигиенни навици в ранна възраст и приучаването им да поддържат добра лична и обществена хигиена.


2. Период на Конкурса:

(1) Конкурсът стартира на 15 септември 2016 г. и продължава до 30 ноември 2016 г. включително.

(2) В случай че Организаторите решат да се съкратят/удължат срока на конкурса, това ще бъде оповестено публично на www.cleanschool.bg

(3) След приключване на Конкурса Организаторите не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Конкурсът все още продължава.

Конкурсът се организира и се провежда на територията на Република България според правилата на този правилник, като наградите се доставят само на територията на Република България.


II. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

3. Право и място на участие:

(1) В Конкурса могат да участват училищни паралелки в 1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти клас на началното училище. Под участник ще се разбира една училищна паралелка. Паралелките се представляват от класния им ръководител или друг учител/преподавател.

(2) В Конкурса нямат право да участват паралелки, включващи деца на служители на Организаторите и представители на журито на Конкурса

(3) Конкурсът се провежда на cleanschool.bg

(4) Участието в тoзи конкурс включва пълното познаване и приемане на условията на този Официален правилник.

(5) Участието в Конкурса не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

(6) Всяка паралелка има право да участва участва неограничен брой пъти, като може да спечели само 1 (една) награда.


4. Участващи:

(1) Участието в Конкурса за получаване на награда не е обвързано със закупуването на продукти или плащането на такса за участие.

(2) Всеки участник, който отговаря на условията, описани в т.3 има право да участва.

(3) С участието си в Конкурса всеки представител на участник (класен ръководител или друг учител/преподавател) дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организаторите за целите на Конкурса.


5. Механизъм:

1. Всички паралелки, които желаят да участват в Конкурса, подготвят и изпращат по 1 рисунка или колаж на тема „Как поддържаме хигиената вкъщи и в училище“ (например хигиенично използване на тоалетната не забравяме да пуснем водата след използване, как чрез миене на ръцете се предпазваме от бактерии, как правилно да мием ръцете си, как помагаме за чистотата в къщи и други примери как пазим хигиена в ежедневието си). Всяка паралелка може да участва и с повече от една рисунка.

Рисунката / колажът може да е в оригинал или записан на дигитален носител. Ако Организаторите получат оригинал на рисунка / колаж, няма да имат задължение към тяхното изпращане обратно на подателя.

2. Организаторите приемат рисунки / колажи за участие в Конкурса, по посочения в т. 3 начин, в периода от 15 септември 2016 г. до 30 ноември 2016 г. Рисунки / колажи, получени след 30 ноември 2016 г., не участват в Конкурса.

3. Рисунките / колажите се приемат:

3.1. на www.cleanschool.bg, като се качат в раздел Галерия

3.2. По пощата на адрес:, 1463 гр. София 63, Ул. "Цар Асен" №72 ПК 7

4. Всички, представени за участие в Конкурса рисунки / колажи трябва да бъдат съобразени със следните изисквания:

4.1. Листа, на който са нарисувани рисунките, да е с размери формат А3 (29,7/42 см); А4 (29,7 / 21 см.);лист от стандартен блок за рисуване (23 / 32 см.) или А5 (14,8/21 см)

4.2. Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване, които са използвани.

4.3. На гърба на всяка рисунка / колаж, в долния ляв ъгъл, с печатни букви или на залепен лист с формат А6, напечатани, да бъдат нанесени следните данни: трите имена на класния ръководител или учител; паралелката, който ръководи; пълен адрес на училището (град / село, номер и име на училището квартал, улица №,), телефон, e-mail. Рисунки с непълни данни няма да бъдат допускани за участие в конкурса.

В случай, че рисунките са качени на cleanschool.bg, трябва да е попълнена формата за регистрация със съотвените данни.

5. С участието си в Конкурса всеки участник чрез класен ръководител или друг учител, потвърждава, декларира и гарантира, че:

5.1. Представените рисунки / колажи са създадени единствено от авторите – децата част от паралелката участник в Конкурса;

5.2. Рисунките / колажите не съдържат неприлично, провокативно или друго, предизвикващо възражения или по друг начин неподходящо съдържание.

6. Рисунките / колажите, получени на хартиен носител във връзка с Конкурса, остават собственост на Организаторите, и не подлежат на връщане, обратно на участниците в Конкурса. Организаторите не са длъжни да съхраняват рисунките след 30 декември 2016 г.

7. Организаторите имат правото да използват получените по електронен път или на хартиен носител рисунки/ колажи за изложби, промоционални и рекламни цели или материали и/или ПР материали. Класният ръководител или учител следва да осигури съгласието на родителите/настойниците на авторите на рисунката/колажа.

6. Определяне на победителите в конкурса

6.1. Конкурсът включва 1 (един) кръг, в който всяка рисунка се оценява

А. поотделно от жури, съставено от представител на Юниливър България, ОМЕН и допълнителни специалисти.

Б. От посетителите на сайта www.cleanschool.bg, чрез бутон „харесвам“.

Събралите най-много гласове на журито и на посетителите на сайта се определят за победители.

Непосредствено след като бъде определено крайното класиране в Конкурса, победителите в Конкурса ще бъдат известени чрез писмо на предоставените от тях електронни адреси или чрез телефонно обаждане на посочените от тях телефони. Имената на победителите ще бъдат публикувани в интернет на адрес: www.cleanschool.bg

6.2. Организаторите определят победителите в Конкурса след края на периода на приемане на рисунките / колажите (виж т.2, Механизъм), през месец ноември 2016 г. Обявяване на победителите в конкурса: до 15 декември 2016 г.


III. НАГРАДИ

Участниците в Конкурса, класирани на първо място от журито, както и участниците класирани на първо място по брой на харесванията от посетителите на сайта www.cleanschool.bg, получават:

1) Почистване и изрисуване на класната стая с арт графити. Конкретният проект за арт графити ще бъде съгласуван с училището, от което е паралелката-победител. Организаторите не носят отговорност, в случай че съответното училище откаже изрисуването на класната стап на участниците, класирани на първо място.

2) Всяко дете от спечелилите класове получава индивидуален предметен подарък – раница и несесер с моливи.


Награденият клас от журито, както и останалите най-високо оценени 9 паралелки-участници в Конкурса, получават награда за училището – продукти на CIF и Domestos за една година, а по точно: Доместос 100бр., ЦИФ 40., ЦИФ за под 40 бр., ЦИФ за прозорци 40бр.

Подаръчните сетове с индивидуални подаръци за учениците, както и почистващите продукти от марките Cif & Domestos ще бъдат доставени на съответните 10 (десет) училища до един календарен месец след обявяването им на страницата cleanschool.bg. Доставката ще се извърши с куриер от името и за сметка на Организатора.


IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

7. Защита на личните данни:

Организаторите са регистрирани като администратори на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

(1) С участието си в този Конкурс, Участниците, съответно класният ръководител или учител, потвърждават, че са запознати с Официалния правилник и изразяват съгласието си с неговите разпоредби.

(2) Организаторите се задължават да не използват личните данни на Участниците, съответно на класния ръководител или учител, за цели, различни от представените тук, както и да не разкрива личните данни на Участниците, съответно на класния ръководител или учител, пред трети лица.

(5) Всеки участник, съответно класен ръководител или учител, има право по всяко време да поиска от Организатора да заличи, коригира или блокира негови лични данни:

като изпрати писмена молба на адреса на Организаторите.

При постъпила молба от участника, съответно класен ръководител или учител, Организаторът се задължава да прекрати обработката на личните данни на молителя, което може да доведе до преустановяване по-нататъшното участие в Конкурса на съответния участник.


8.Отговорност:

(1) Организаторите на Конкурса и компаниите, включени в организацията, не са отговорни и няма да бъдат страна при случаите, свързани с присъжданията на собственост. Никакви спорове относно собствеността на наградите няма да влияят върху принципа, че Организаторите на Конкурса ще присъдят наградите на лица, които официално спазват условията на този Официален правилник.

(2) Организаторите на Конкурса ще присъдят наградите на участници, които са взели участие в Конкурса съгласно разпоредбите на този Официален правилник.

(3) Наградите не могат да бъдат заменяни или да бъде изплатена тяхната парична стойност. В случай че спечелил участник се откаже да се възползва от наградата си, той ще изгуби правото да му бъде присъдена наградата, като Организаторите си запазват правото да се разпореждат със съответната награда. Ако Организаторите забележат, че победителите не са осъществили и/или не спазват условията, посочени в този Официален правилник, Организаторите си запазват правото да преустановят/анулират по всяко време правата и ползите, произтичащи за победителите, без компенсация или заплащане, дължимо от Организаторите на победителите. В случай че Организаторите определят такива ситуации, след като наградата е била присъдена на победителите, те трябва да върнат наградата, както и разходите във връзка с това, направени от Организаторите.

(4) Организаторите имат основание за тези действия, тъй като в настоящите правила, изискванията за участие в конкурса са изрично упоменати и обяснени.

(5) Организаторите не носят отговорност за евентуални оплаквания от потребители, които не са успели да се регистрират в конкурса по причини, свързани с лично неразбиране за начина и изискванията за участие в конкурса, описани подробно в настоящия официален правилник.

(6) Организаторите имат правото да предприемат необходимите мерки в случаите на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на имиджа и разходите за този Конкурс. Организаторите не отговарят за качеството на наградата и настъпили вреди, вследствие неправилна употреба.

(7) Организаторите не носят отговорност, ако някой участва в конкурса след края на обявения период.

(8) Евентуални оплаквания, свързани с организирането и провеждането на конкурса следва да бъдат изпращани по време на периода на конкурса на адреса на Организаторите. След датата на публикуване на победителя, в съответствие с този регламент, Организаторите няма да разглеждат оплаквания по отношение на участието в конкурса, валидиране на победителите и присъждането на наградата.

(9) Организаторите не носят отговорност по отношение отправени претенции на трети лица за нарушени авторски или сродни на авторското право права или права на интелектуална собственост във връзка с участието на съответна рисунка/колаж. Класният ръководител, съответно учител, декларира с участието си в Конкурса, че всички права на интелектуална собственост, възникнали върху предоставената рисунка/колаж са уредени и съответно има правото да участва в Конкурса, съобразно предвидените условия в настоящия правилник.


9. Спорове

В случай на евентуални спорове между Организаторите и участниците в Конкурса, те ще се разрешават по взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд, съобразно приложимото българско законодателство


10. Прекратяване на Конкурса

Конкурсът може да бъде прекратен по-рано само при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторите, по независещи от тях причини, не могат да продължат настоящия конкурс, или по едностранно решение на Организаторите.

Организаторите няма да носят никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване;

Организаторите ще уведомят участниците в играта за прекратяването на конкурса, както и за причините за това прекратяване на фейсбук фен страницата www.cleanschool.bg

Включването на участниците в Конкурса означава, че те са приели условията и правилата за провеждане на промоцията и се считат обвързани с тях.

Организаторите си запазват правото на промяна на правилата. по начина, описан в настоящите правила.