ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС
„ХИГИЕНА ЗА ОТЛИЧНИЦИ“

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Организатори:

(1) Конкурсът „Хигиена за отличници“ (по-нататък наричан „Конкурсът”) се организира и провежда от „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 121796402, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. „Младост“ 4, Бизнес парк София, сграда 3, ет. 1, тел. 9654011, и от фирма „Би Плюс Ар” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх” 47, ЕИК 203772137, наричани нататък в текста „Организатори“. Конкурсът се организира от името и за сметка на „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

(2) Участниците в конкурса са длъжни да спазват условията на този официален правилник на Конкурса (нататък в текста наричан „Официалния правилник”). С участието си в Конкурса участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила на Конкурса. С участието си в Конкурса, класните ръководители, учителите/преподавателите и участниците декларират, че ясно и напълно са разбрали и приели условията за участие.

(3) Организаторите си запазват правото да модифицират или променят правилата, като промените влизат в сила след публикуването им на www.cleanschool.bg. Участниците в Конкурса следва сами да следят и проверяват за промени в Правилата на посочената страница, като Организаторите не са длъжни да ги информират по друг начин. В случай че участник не приема осъществени промени в Официалния правилник, следва да отправи писмено изявлението си за несъгласието си до Организаторите, с което по-нататъшното му участие в Конкурса се преустановява.

(4) Официалният правилник е достъпен в периода на Конкурса (15.09.2018 г. – 12.11.2018 г. включително) на www.cleanschool.bg

(5) Целта на Конкурса е насочване на вниманието на децата към изграждане на хигиенни навици в ранна възраст и приучаването им да поддържат добра лична и обществена хигиена.

2. Период на Конкурса:

(1) Конкурсът стартира на 15 септември 2018 г. и продължава до 12 ноември 2018 г. включително.

(2) В случай че Организаторите решат да съкратят/удължат срока на конкурса, това ще бъде оповестено публично на www.cleanschool.bg

(3) След приключване на Конкурса Организаторите не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Конкурсът все още продължава.

Конкурсът се организира и се провежда на територията на Република България според правилата на този правилник, като наградите се доставят само на територията на Република България.

II. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

III. НАГРАДИ

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ